ရန်သူပတ်လည်ဝိုင်းထားသော လူမျိုးကို သျှမ်း ဟုခေါ်သည်

ရန်သူပတ်လည်ဝိုင်းထားသော လူမျိုးကို သျှမ်း ဟုခေါ်သည်

Facebook

သတင်း