မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူမှုကို ထောက်ခံသည့် ရှမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း